• pexels-anamul-rezwan-1145434
 • pexels-guduru-ajay-bhargav-977526

Önümlerimiz

Dam örtügi we birleşdirilen pol polat polat polk truss polat gurluşyk materiallary

Gatyň aşagy

Gysga düşündiriş:

Kompozit gat polkasy birleşdirilen plita gurluşygynda bar we täsirli gurluş ulgamyny üpjün etmek üçin birleşdirilen şöhleler bilen ulanylyp bilner.Gat pollary birleşdirilen şöhle dizaýny üçin işlenip düzülendir we doly bahaly gyrkyjy birikdirijiler ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLER PARAMETERI:

“Qingdao Star Steel Co., Ltd.” gurnama çyzygyndan howa çalşygyna çydamly reňk örtügini, florokarbon ulgamy, silikon üýtgedilen poliester ulgamy, poliester ulgamy ýaly üç görnüşi goşmak bilen gurluşyk pudagy üçin niýetlenen örtükleri ulanmagy üstünlikli ösdürdi.
Atylylyk şöhlelendiriji örtük, infragyzyl şöhlelenme energiýasyny netijeli görkezip biler, boýag filminiň zaýalanmagyny çaltlaşdyrmak üçin ýylylygyň siňdirilmezligi üçin reňkli örtükli plastinka öndürip, ýeriň temperaturasyny peseldip biler, ozal ýitip gitmegi, ýagtylygyň ýitmegi, çeýe filmiň ýitmegi, mehaniki aýratynlyklary Fenomen.
Highokary ýylylygy siňdirmek we meseläniň hyzmat ediş möhletini azaltmak üçin umumy reňkli örtükli plastinkany çözmek üçin howa çydamly ýylylyga garşy reňkli örtükli plastinka öndürmek, ekologiýa taýdan arassa önümler we energiýa tygşytlaýjy önümler, üçek bolsa “sowuk” diýilýär. üçek. "

Önümiň öndürijilik görkezijileri:

Ilkinji gün şöhlelenmesi (TSR)> ähli reňkler üçin 0,25, gün şöhlesiniň şöhlelenmesi (TSR)> üç ýyl üçin 0,15;
Gün şöhlelenme koeffisiýentiniň SRI ≥ 29 önümleriniň köpüsi (birnäçe garaňky önümlerden başga), açyk reňkli önümleriň bir bölegi SRI ≥ 78;
Önümde ajaýyp dyrmaşma garşylygy bar, zondyň synag synagynyň ulanylyşy 1500 gram, film Li döwülenok;
Heatylylyga we çyglylyga garşylyk, kondensatsyz yssy we çygly synag kamerasynda 1000 sagat ýerleşdirilenden soň, köpürjiksiz, ýarylmadyk, boýag gabygy ýok, reňk ýok, ýalpyldawuk we gatylyk üýtgemeýär;
Gaýnap duran suwa garşylyk, 100 ℃ gaýnag suw hammamynda 24 sagatlap önüm, ýagtylygy ýitirmek, reňkini ýitirmek, döwmek, güllemek, dökmek we ş.m.
Kislota garşylygy, 5% gidroklor turşusyna 24 sagat siňdirilen önüm, daşky görnüşde düýpli üýtgeşiklik ýok;
Alkali garşylygy, 5% natriý gidroksiddäki önüm 24 sagadyň dowamynda siňýär, daşky görnüşinde düýpli üýtgeşiklik ýok;
UV çyrasy garramagy çaltlaşdyrdy, QUVA-340 UV lampa kamerasyndaky önüm, florokarbon ulgamy 4000 sagat, poliester üýtgedilen poliester ulgamy, poliester ulgamyndan 1500 sagat soň, önümiň poroşok derejesi ≤ 1, Rüst ýok, çişme, döwmek we beýleki kemçilikler.

Gatyň aşaky gatlagynyň artykmaçlyklary

• poslama garşylygy ýokarlandyrmak.
• çydamlylygy ýokarlandyrmak.
• gurluş garşylygy güýçlendirmek.
• Beýleki ulgamlar bilen deňeşdirilende gurluşyk wagtynda 50% tygşytlamak.
• Gurluşyk enjamlarynda 25% tygşytlamak.
• konstruktiw etapda gowy ýerine ýetiriň.
• nyşanyň agramyny 25% -e çenli azaltmak.
• Beýleki ulgamlar bilen deňeşdirilende galyndylaryň 30% azalmagy.
• ody ýaýratmaýar.

1

Gat polunyň spesifikasiýasy

Görnüşi YX51-240-720 Arza
Täsir giňligi (mm) 720
Iýmitlendiriş giňligi (mm) 1000
Galyňlygy (mm) 0.8 1.0 1.2 Gatly podşipnik
Bölüm inersiýasy (cm ^ 4 / m) 52.8 64.55 76.38
Bölüme garşylyk (cm³ / M) 16.45 20.69 26.39

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

  Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär

  lnicia una söhbetdeşlik

  Da clic en el colaborador que desee que leatienda.

  “Nuestro equipo responde en pocos minutos”.